ອາຣັທະນາວຽກງານສະເຫນີ

ແລະແທນທີ່ພວກເຮົາລູກເປັນສໍາຄັນເຈບໍລິສັດມີທີ່ດີສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມີໃນທົ່ວຕາເວັນອອກກາງ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການຂອງກົດຫມາຍໃນມື້ ເຕັມໃຈທີ່ຈະມີການຄຸ້ມທັງກົດຫມາຍກໍລະນີຂອງບໍລິສັດກ່ຽວກັບເວລາຢ່າງເຕັ